Avís legal

1. Responsabilitat dels usuaris per ús i contingut

L'accés als websites, i l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, seran d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Per tant, l'ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels USUARIS, els qui seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús.

Els USUARIS estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o del propi LAMTOUR TORREDEMBARRA S.L, tot això segons les possibilitats i finalitats pels quals estan concebuts. LAMTOUR TORREDEMBARRA S.L, no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts, realitzat pels USUARIS o tercers.

2. Informació LSSI-CE

En compliment del deure informació, contemplat en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la present web és LAMTOUR TORREDEMBARRA S.L., amb NIF B-43519180, DOMICILI Avinguda Montserrat, 38 Torredembarra (Tarragona), i domini d'Internet www.lamoga.com, inscrit en el registre corresponent.

3. Concepte d'usuari

La utilització de la Web atribueix la condició d'USUARI, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per LAMTOUR TORREDEMBARRA S.L., al mateix moment en què l'USUARI accedeixi a la web. En conseqüència, l'USUARI ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

4. Informació sobre els links

LAMTOUR TORREDEMBARRA S.L., no es fa responsable de les webs no pròpies, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links”, o de qualsevol contingut, posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia, és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'USUARI davant el que LAMTOUR TORREDEMBARRA S.L. no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web de LAMTOUR TORREDEMBARRA S.L., ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la Web de LAMOGA, com en accedir a la informació d'altres webs des de la Web de LAMTOUR TORREDEMBARRA S.L.

5. Informació sobre la utilització de cookies

En aquesta Web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d'aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.

Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent informació:

* Data i hora de l'última vegada que l'USUARI va visitar la Web.
* Disseny de contingut que l'USUARI va escollir en la seva primera visita a la web.
* Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

6. Renúncia i limitació de la responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'actualitza la informació que en elles es mostra. LAMOGA, pot introduir a qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

LAMOGA, ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s'han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no es garanteix que sigui exacta i actualitzada.

7. Informació sobre l'exempció de tota la responsabilitat derivada d'una fallada tècnica i de contingut

LAMOGA, declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, LAMOGA, no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que pugui ser provocat als USUARIS per causes alienes a LAMOGA.

LAMOGA, no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició, estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que LAMTOUR TORREDEMBARRA S.L., realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'USUARI prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

8. Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts prestats per LAMTOUR TORREDEMBARRA S.L., així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual, per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment per escrit de LAMTOUR TORREDEMBARRA S.L..

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de LAMTOUR TORREDEMBARRA S.L., o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions que formin part de les pàgines Web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment de l'assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits sancionables per la legislació civil i penal vigents.

Queda totalment prohibit qualsevol acte per virtut del com, els USUARIS dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, íntegrament o parcialment, dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que componguin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de LAMTOUR TORREDEMBARRA S.L..

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, memòries flaix o discos durs), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per LAMTOUR TORREDEMBARRA S.L., així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels USUARIS a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

LAMTOUR TORREDEMBARRA S.L., és lliure de limitar l'accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els USUARIS puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

LAMTOUR TORREDEMBARRA S.L., en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels USUARIS, els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seves pàgines Web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells USUARIS que enviïn a les pàgines Web de LAMTOUR TORREDEMBARRA S.L., al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s'entén que autoritzen a LAMOGA, per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a LAMTOUR TORREDEMBARRA S.L., traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment. Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen la percepció de qualsevol pretensió remuneratoria de LAMOGA.

D'acord amb l'assenyalat en el paràgraf anterior, LAMTOUR TORREDEMBARRA S.L., queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això pugui entendre's que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d'autor que els USUARIS poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l'esforç dut a terme per LAMOGA, per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de LAMOGA, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de LAMOGA Qualsevol trasgresión del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de LAMTOUR TORREDEMBARRA S.L., sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

LAMTOUR TORREDEMBARRA S.L., no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de LAMTOUR TORREDEMBARRA S.L..

977640828
info@lamoga.com